Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

1. Definities
1.1. “CLAESSENS”: De naamloze vennootschap “ETABLISSEMENTEN V.A. CLAESSENS” met zetel te 8790 Waregem, Molenstraat 47, België, BTW BE- 0405.395.761, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
1.2. “Klant”: Elke klant, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een klant een bestelling plaatst bij CLAESSENS.
1.3. “Producten”: Alle producten die standaard deel uitmaken van het productgamma van CLAESSENS, zoals maar niet beperkt tot:
- Schilderdoeken, spieramen;
- Alle op maat gemaakte Producten; en,
- De producten die het resultaat zijn van de uitvoering van Diensten door CLAESSENS.
1.4. “Diensten”: Alle diensten geleverd door CLAESSENS, zoals maar niet beperkt tot:
- Het behandelen van de door de Klant geleverde weefsels tot schilderdoeken;
- Het opspannen van door de Klant geleverde schilderdoeken op een spieraam.
1.5. “Website”: https://www.claessenscanvas.com

2. Toepassingsgebied voorwaarden
2.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen CLAESSENS en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen CLAESSENS en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van CLAESSENS; (iii) de door CLAESSENS schriftelijke aanvaarding van de door Klant geplaatste bestelling; (iv) de pro forma factuur uitgaande van CLAESSENS; (v) de door de Klant schriftelijk aanvaarde offerte van CLAESSENS; (vi) deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) en (vii) het Belgische recht.
De Klant erkent dat onder ‘schriftelijk(e)’ eveneens ‘elektronisch’ wordt begrepen (bv. via e-mail).
2.2. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door CLAESSENS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt CLAESSENS niet het recht dit later in te roepen.
2.4. CLAESSENS behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde AV zijn slechts van toepassing op bestellingen/opdrachten geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.
2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen CLAESSENS en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
2.6. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3. Publicitaire aankondigingen
Staalboeken, stalen, brochures en andere publicitaire aankondigingen,  alsook de vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, kleuren, gewicht, reliëf, compositie en/of afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet-bindend voor CLAESSENS.

4. Offerte
Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten en Diensten die er uitdrukkelijk in worden vermeld.

5. Totstandkoming overeenkomst
5.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om CLAESSENS te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door CLAESSENS, al dan niet op basis van een pro-forma factuur (welk moment het eerst komt).
5.2. Aanvaarding van een bestelling/opdracht is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. CLAESSENS streeft ernaar om alle bestellingen/opdrachten van de Klant na te komen.
5.3. CLAESSENS behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren, op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling te eisen.

6. Annulering
6.1. De Klant heeft niet het recht om een bestelling/opdracht te annuleren eens de overeenkomst tot stand is gekomen.
6.2. CLAESSENS is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
- CLAESSENS na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling/opdracht uit te voeren. In dit geval zal CLAESSENS de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal CLAESSENS de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.
- Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer CLAESSENS vermoedt dat de Klant beroep doet op CLAESSENS omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In zulk geval, behoudt CLAESSENS zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen ten bedrage van de reeds gemaakte kosten (met een minimum van € 500), onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door CLAESSENS. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties en instructies, die CLAESSENS nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling/opdracht.
CLAESSENS is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart CLAESSENS voor aanspraken van derden hieromtrent.
7.2. CLAESSENS behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling/opdracht (gedeeltelijk) uit te besteden aan onderaannemers.
7.3. De overeenkomst heeft enkel betrekking op de Producten/Diensten, zoals omschreven in de orderbevestiging/pro forma factuur uitgaande van CLAESSENS. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling/opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van CLAESSENS. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen (mogelijks) gevolgen zullen hebben op de prijs en de leverings- en/of uitvoeringstermijnen (cf. Art. 10 en 14). Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van de bestelling/opdracht, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.
7.4. De Klant erkent verder uitdrukkelijk dat hij geen verhaal heeft tegen CLAESSENS in geval van kleine wijzigingen die zijn aangebracht aan de Producten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit de evolutie in de techniek, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant. CLAESSENS verbindt er zich toe de Klant hiervan schriftelijk/mondeling op de hoogte brengen;
7.5. In het geval CLAESSENS de FAQ en de ‘handling & care’ instructies verstrekt aan de Klant, verbindt deze  zich ertoe om zijn eigen klanten en/of de eindgebruikers van de Producten ervan in kennis te stellen.

8. Op-maat-gemaakte Producten/Diensten
8.1. CLAESSENS is slechts gebonden door de specifieke instructies van de Klant waaraan de Producten moeten voldoen (o.a. met betrekking tot afmetingen, (kleur)code van het schilderdoek en de gewenste afwerkingen) indien deze specifieke instructies zijn opgenomen in de orderbevestiging/pro forma factuur uitgaande van CLAESSENS. Enige afwijkingen of bijkomende instructies naderhand, zullen als meerkost worden doorgerekend, tenzij wanneer CLAESSENS hiervan afwijkt.
8.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat wanneer hij het weefsel zelf aanlevert aan CLAESSENS, hij te allen tijde de verantwoordelijkheid draagt voor het aangeleverde weefsel.
8.3. CLAESSENS zal naar eigen inzicht en vermogen de nodige tests uitvoeren op deze weefsels alvorens over te gaan tot de bewerking ervan tot schilderdoek. De Klant dient hiervoor het nodige weefsel aan te leveren conform de instructies van CLAESSENS. Afhankelijk van het resultaat van deze tests zal in onderling overleg worden bepaald om al dan niet over te gaan tot verdere productie. De Klant blijft in elk geval de eigenaar van het weefsel (ongeacht het resultaat van de test) en bevestigt dat zij CLAESSENS niet aansprakelijk kan stellen voor enige schade aan het weefsel door de uitvoering van voormelde tests.
8.4. Indien de opdracht betrekking heeft op het opspannen van door de Klant geleverde schilderdoeken op een spieraam en CLAESSENS is van mening dat dit voor welke reden ook niet mogelijk blijkt resp. kan leiden tot schade aan het schilderdoek, zal CLAESSENS de Klant hierover voorafgaandelijk informeren. Indien de Klant wenst dat CLAESSENS de opdracht toch uitvoert ondanks het voorbehoud van CLAESSENS, vindt de uitvoering van de opdracht plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant (behoudens grove fout of opzet van CLAESSENS). In geen geval zal de Klant CLAESSENS aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade aan het schilderdoek als gevolg van de uitvoering van deze opdracht.

9. Voorschot
9.1. CLAESSENS behoudt zich het recht voor integrale of gedeeltelijke betaling te vragen alvorens tot uitvoering van een bestelling/opdracht over te gaan.
9.2. De niet-tijdige betaling van het voorschot leidt in ieder geval tot de opschorting van de levering- en uitvoeringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning nalaat te betalen, behoudt CLAESSENS zich het recht voor de gehele/gedeeltelijke bestelling/opdracht te annuleren.

10. Prijs 
10.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief de kosten voor standaard verpakking doch exclusief BTW en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Desgevallend, zullen de kosten voor verpakking (indien geen standaard verpakking) en de kosten voor verzending afzonderlijk worden vermeld.
10.2. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen, sociale premies en overheidslasten, transportkosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is CLAESSENS in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

11. Betaling
11.1. Onverminderd Art. 9 en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van CLAESSENS door de Klant integraal betaalbaar (via overschrijving) binnen de betalingstermijn zoals bepaald op de factuur en zonder korting.
11.2. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen volgend op factuurdatum en in ieder geval vóór de ingebruikname van de Producten door de Klant en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering.
11.3. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

12. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling
12.1. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:
- Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van CLAESSENS verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van de prijs (excl. BTW), met een min. van €500, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;
- Behoudt CLAESSENS zich het recht voor om elke verdere levering/uitvoering van de Diensten onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdracht als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de annulerings- of schadevergoeding zoals vermeld in Art. 6.2, tweede streepje verschuldigd is.
- Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
12.2. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

13. Elektronische facturatie
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het mogelijke gebruik van elektronische facturatie door CLAESSENS, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

14. Termijnen van leveringen en uitvoering
14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de leverings- en uitvoeringstermijnen louter indicatief en bij benadering. De overschrijding hiervan (i) kan geen aanleiding geven tot verbreking of annulering van de bestelling/opdracht, beëindiging van de overeenkomst ten laste van CLAESSENS, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook en (ii) ontheft de Klant niet van zijn verplichtingen.
14.2. Tenzij in geval van opzet en/of zware fout, is CLAESSENS in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van CLAESSENS, de Klant of enige andere derde.
14.3. De leveringstermijnen vervallen automatisch en worden dienovereenkomstig verlengd, in geval:
- CLAESSENS niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties, instructies van de Klant;
- Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn in toepassing van Art. 9.2 en 12.1;
- Van wijzigingen aan de bestelling/opdracht;
- In geval van overmacht/hardship (cf. art. 25).

15. Wijze van levering & uitvoering
15.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zal CLAESSENS steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en de Diensten naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen.
15.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten steeds EX WORKS (Incoterms 2010) geleverd op de maatschappelijke zetel van CLAESSENS. De kosten voor de levering/afhaling zullen aldus gedragen worden door de Klant en het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen betreffende de Producten gaat over op de Klant van zodra de Producten ter beschikking worden gesteld voor transport.
15.3. Tenzij wanneer de Klant uitdrukkelijk aangeeft zelf voor de ophaling van de Producten in te staan, zal CLAESSENS instaan voor de levering van de Producten op het door de Klant aangegeven adres.
15.4. Ingeval de Klant gehouden was om een voorschot te betalen (cfr. art. 9), zal CLAESSENS slechts overgaan tot levering van de bestelde Producten na ontvangst van bewijs dat de Klant het saldo van de prijs heeft betaald.
15.5. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, wordt door CLAESSENS naar redelijkheid bepaald.
15.6. De Klant erkent uitdrukkelijk dat er geen all-risk transportverzekering wordt afgesloten, maar dat het transport louter gedekt wordt door de standaard transportverzekering van de transporteur.
15.7. De Klant dient aan de levering van de Producten mee te werken en deze in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip. Indien de Klant de levering weigert, is CLAESSENS gerechtigd voor rekening en risico van de Klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen
15.8. CLAESSENS behoudt zich het recht voor om:
­ Gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te maken;
­ Om bij de levering maximaal 10% af te wijken van de bestelde hoeveelheid Producten (in min of in meer).
15.9. Een gebrekkige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant wettigen.

16. Non-conformiteit/zichtbare gebreken
16.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid, afmetingen, gewicht, kleur, afwerking, conformiteit van de levering en zichtbare gebreken.
16.2. Klachten worden op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de Klant (i) deze heeft vermeld op de afgetekende CMR-brief van de transporteur of (ii) bij gebreke daarvan, schriftelijk aan CLAESSENS overmaakt binnen een termijn van 48 uur nadat de Producten zijn geleverd. In geval van een zichtbaar gebrek dat slechts zichtbaar is bij het uitrollen van de Producten (bv. een weeffout en/of productiefout) worden klachten op straffe van verval enkel in aanmerking genomen binnen een termijn van 24 uur na vaststelling van het gebrek op voorwaarde dat dergelijke klachten – op straffe van verval – worden ingediend binnen een maand na de levering van de Producten.  
16.3. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard.
 
17. Verborgen gebreken
17.1. De Klant erkent dat gezien (i) de Producten een natuurlijk product betreffen en/of bestaan uit natuurlijke materialen (zoals maar niet beperkt tot linnen, katoen en jute) en (ii) het productieproces een natuurlijk en traditioneel proces betreft, de geleverde Producten onderhevig (kunnen) zijn aan verschillende omgevingsomstandigheden (zoals maar niet beperkt tot vocht, warmte en temperatuur) en hiervan impact (kunnen) ondervinden (zoals maar niet beperkt tot verkleuringen, lichte inkrimpingen of uitzetten, vlekken). Hetzelfde geldt voor gebreken die het resultaat zijn van de inherente natuurlijke eigenschappen van de Producten.
17.2. Bijgevolg aanvaardt de Klant dat dergelijke zaken geen verborgen gebrek betreffen en CLAESSENS niet gehouden is om enige vrijwaring hiertoe te verstrekken.

18. Wettelijke garantie betreffende verborgen gebreken voor Klanten-consumenten
18.1. Voor Klanten-consumenten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten, Zijn er reeds 6 maanden verstreken sinds de levering, dan moet de Klant-consument bewijzen dat deze non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit reeds bestond op het moment van levering.
18.2. Van zodra de non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit is vastgesteld, moet de Klant-consument CLAESSENS hiervan zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan 2 maanden na de vaststelling ervan in kennis stellen via aangetekende brief.
18.3. De vordering van de Klant-consument verjaart na verloop van 1 jaar vanaf de vaststelling, evenwel zonder dat de vordering kan verjaren voor het verstrijken van de termijn van 2 jaar na de levering.

19. Klachten
19.1. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht, moet de Klant:
- Kunnen bewijzen dat hij de Producten zowel voor als na het ontdekken van het (zichtbaar) gebrek correct heeft bewaard;
- Het gebruik/verwerking van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
19.2. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten.
19.3. CLAESSENS behoudt zich het recht voor om de Producten bij de Klant op te halen teneinde de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. 
19.4. Eventuele terugzending van de door CLAESSENS geleverde Producten dient eerst schriftelijk door CLAESSENS te worden goedgekeurd en dient te gebeuren conform de instructies van CLAESSENS. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.
19.5. De waarborg die CLAESSENS aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige klacht blijft naar eigen keuze en inzicht van CLAESSENS beperkt tot beperkt tot: kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het Product, behalve als dergelijk herstel of vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn of wanneer dit niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. In dat geval heeft de Klant recht op een prijsvermindering of een ontbinding van de koop, tenzij in geval van een gering gebrek.

20.  Aansprakelijkheid
20.1. Met uitzondering van Art. 19.5 is de aansprakelijkheid van CLAESSENS in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van de volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de Producten en (ii) het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar(s) van CLAESSENS, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. 
20.2. CLAESSENS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:
- Onrechtstreekse of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt);
- Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant, in het bijzonder met betrekking tot de afmetingen doorgegeven door de Klant;
- Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
- Schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door CLAESSENS eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
- (Additionele) schade ontstaan door het naleven van de instructies van CLAESSENS, dewelke onder meer verstrekt worden middels de ‘FAQ’ en de ‘handling & care’ instructies;
- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of enig gebruik van de Producten door de Klant voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld of bestemd (bv. gebruik van ongeschikte verf en/of agressieve/ongeschikte technieken);
- Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of normale slijtage van de Producten;
- Onbeduidende kleur-, reliëf-, compositie- en gewichtsafwijkingen, inclusief verschil in afmeting, tussen de Producten onderling of ten opzichte van de stalen/staalboeken;
- Vlekken, verkleuringen, lichte inkrimpingen of uitzettingen of andere veranderingen ten gevolge van (i) omgevingsfactoren en/of (ii) de inherente natuurlijke eigenschappen van het Product.
- Schade ontstaan door overmacht en hardship. 
20.3. De aansprakelijkheid van CLAESSENS kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van CLAESSENS en niet door derden.

21. Eigendomsvoorbehoud
21.1. CLAESSENS behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Producten en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling/opdracht niet volledig heeft betaald.
21.2. Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat CLAESSENS altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover CLAESSENS.
21.3. Partijen komen overeen dat de Klant afstand doet van enig eigendomsvoorbehoud dat zou gelden op het door hem aangeleverd linnen vanaf het moment dat CLAESSENS deze verwerkt tot een Product.

22. Intellectuele eigendom
22.1. CLAESSENS behoudt alle auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de Producten, het productieproces en de door haar opgemaakte/verstrekte stalen, adviezen, etc. en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
22.2.  De Klant zal zich ervan weerhouden om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van de Producten en/of het productieproces, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
22.3. De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CLAESSENS te voorkomen en CLAESSENS in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

23. Confidentialiteit
Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie (o.a. prijslijsten) betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.

24. Compensatie
In overeenstemming met de Belgische Wet van 15/12/2004 compenseren en verrekenen CLAESSENS en de Klant automatisch en van rechtswege alle actuele bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen CLAESSENS en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

25. Overmacht/hardship
25.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van CLAESSENS en/of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden (zoals maar niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop CLAESSENS beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, lock-out, pandemie/epidemie, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, overheidsmaatregelen en dreiging en daden van terrorisme).
25.2. Voormelde situaties geven CLAESSENS en/of de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant resp. CLAESSENS, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben beide partijen (zowel de partij geconfronteerd met overmacht/hardship als de wederpartij) het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

26. Privacy
De verwerking van persoonsgegevens door CLAESSENS betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van CLAESSENS, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. In dit kader, treedt CLAESSENS op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die CLAESSENS verzamelt, alsook over de wijze waarop CLAESSENS deze gebruikt en verwerkt. Door het aankopen van de Producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met CLAESSENS, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

27. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar CLAESSENS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij CLAESSENS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

28. Taal
De oorspronkelijke taal van deze AV is het Nederlands. Vertalingen vormen steeds louter een toegift naar de Klant. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren. 


 

Subnavigatie

 

Algemene Voorwaarden